Предговори към книги

 Встъпителни студии, предговори, съставителство, редакция 
 

Библиотека „Естетика и изкуствознание“, Изд. „Наука и изкуство“

 

1. За красотата и изкуството : Фрагменти из историята на западноевропейската естетика от Ренесанса до Романтизма ХV-ХIХ в. / Встъп. студия, подб. и обяснителни бел. Исак Паси.  – София : Наука и изкуство, 1966. – 359 с.
2. За красотата и изкуството : Фрагменти из историята на Западноевропейската естетика от Ренесанса до Романтизма ХV-ХIХ век / Встъп. студия, подб. и обяснителни бел. Исак Паси. / 2 изд. – София : Наука и изкуство, 1975. – 356 с.
3. Ман, Томас. Литературна есеистика : Т. 1-2 / Състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1976. – 478 с., 707 с.
4. Ман, Томас. Литературна есеистика : Т. 1-2 / Състав. Исак Паси ; 2. изд. – София : Наука и изкуство, 1978.
5. Лесинг, Годхолд. Лаокоон, или За границите на живописта и поезията : Ч. 1. / Встъп. студия Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1978.
6. Гьоте, Йохан Волфганг фон. Гьоте за литературата и за изкуството : В два тома. / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1979.
7. Шелинг, Фридрих. Философия на изкуството : [Лекции] / Встъп. студия Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1980. – 468 с.
8. Шилер, Фридрих. Естетика : [Сбoрник статии, рецензии, писма] / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1981. – 751 с.
9. Хайне, Хайнрих. Философска проза : Т. 1-2. / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1981.
10. Хораций Флак, Квинт. Поетическо изкуство / Встъп. студия Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1983. – 88 с.
11. Унамуно, Мигел де. Есеистика : [Сборник] / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1983. – 804 с.
12. Ортега-и-Гасет, Хосе. Естетически есета / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1984.
13. Естетика на немския романтизъм. / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1984.  – 572 с.
14. Хердер, Йохан Готфрид. Естетически студии и статии / Предг., състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1985.  – 588 с.
15. Ницше, Фридрих. Раждането на трагедията и други съчинения /Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1990. – 376 с.
16. Шестов, Лев. Достоевски и Ницше ; [Изследване] / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1993.  – 425 с.
 

Серия „Философско наследство“, Изд. „Наука и изкуство“

 

17. Монтен, Мишел дьо. Опити : Кн. 1-3. / Всъп. студия Исак Паси]. – София : Наука и изкуство, 1974-1975.
18. Паскал, Блез. Мисли / Встъп. студ. Мисли за човека [от] Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1987.  – 383 с.
19. Монтен, Мишел дьо. Опити : Кн. 1-3. / Всъп. студия Исак Паси. 2 изд.  – София : Наука и изкуство, 1979-1980.
20. Хьойзинха, Йохан. Homo Ludens : Изследване на игровия елемент и култура / Встъп. студия Исак Паси. – София : Наука и изкуство, 1982. – 248 с.
 

Библиотека „Класическо наследство“, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“

 

21. Фройд, Зигмунд. Естетика, изкуство, литература : Сборник / Предг., встъп. студия и състав. Исак Паси. – София : Унив. изд., 1991. – 608 с. ; № 2
22. Паскал, Блез. Писма до един провинциал / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1992. – 264 с. ; № 3
23. Цицерон, Марк Тулий. За оратора /Предг. и състав. Исак Паси. – София : Унив. изд., 1992. – 412 с. ; № 5
24. Бердяев, Николай. За робството и свободата на човека : [Изследване] / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1992. – 276 с. ; № 6
25. Ницше, Фридрих. Несвоевременни размишления / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1992. – 304 с. ; № 7
26. Бердяев, Николай. Мирогледът на Достоевски : [Изследване] / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1992. – 192 с. ; № 8
27. Киркегор, Сьорен. Върху понятието за ирония : С постоянно позоваване на Сократ / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1993. – 316 с. ; № 9
28. Ортега-и-Гасет, Хосе. Есета : В 2 тома. / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Унив. изд., 1993.; № 10, 11
29. Ортега-и-Гасет, Хосе. Бунтът на масите : [Изследване] / Предг. Исак Паси. – София : Унив. изд., 1993.  – 210 с. ; № 12
30. Мережковски, Дмитрий Сергеевич. Вечните спътници : [Очерци] / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1993. – 339 с. ; № 13
31. Шестов, Лев. Достоевски и Ницше [Изследване] / Предг., встъп. студия, състав Исак Паси. – София : Унив. изд., 1993. – 425 с. ; № 14
32. Бердяев, Николай. Предназначението на човека : [Монография] / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1994. – 390 с. ; № 15
33. Ницше, Фридрих. Веселата наука (“La gaya scienza”) /Встъп. студия Исак Паси.  – София : Унив. изд., 1994. – 264 с. ; № 16
34. Толстой, Лев Николаевич. Що е изкуство? / Встъп. студия от Исак Паси. – София : Унив. изд., 1994. – 271 с. ; № 17
35. Бердяев, Николай. Смисълът на творчеството : Опит за оправдание на човека. / Встъп. студия от Исак Паси. – София : Унив. изд., 1994. – 368 с. ; № 18
36. Льобон, Густав. Психология на тълпите. / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1995. – 148 с. ; № 19
37. Юнг, Карл Густав. Психологически типове / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1995. – 671 с. ; № 23
38. Унамуно, Мигел де. [Есеистична проза] : Т. 1-3. / Предг., встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Унив. изд., 1995 ; № 24
39. Бердяев, Николай. Философия на свободата / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1996. – 296 с. ; № 25
40. Шестов, Лев. На везните на Иов / Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1996. – 459 с. ; № 27
41. Шопенхауер, Артур. Светът като воля и представа : Т. 1-2 /  Встъп. студия Исак Паси. – София : Унив. изд., 1997. № 28
42. Ницше, Фридрих. Зазоряване / Встъп. студия Исак Паси.  – София : Унив. изд., 1997. – 310 с. ; № 29
43. Карлайл, Томас. Героите, преклонението пред героите и героичното в историята / Встъп. студия,  обща ред. Исак Паси. – София : Унив. изд., 1997.      – 280 с. ; № 30
 

Поредица „Философия и човек“, Изд. „Захарий Стоянов“

 

44. Соловьов, Владимир. Житейската драма на Платон / Предг. и бележ. Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 1998. – 160 с.
45. Михалчев, Димитър. Традиционната логика и нейното материалистическо обоснование / Предг. и бележ. Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 1998. – 584 с.
Ницше, Фридрих. Съчинения : В 6 т. / Състав. Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 2001-

Т. 1. Раждането на трагедията

Т. 2. Човешко, твърде човешко

Т. 3. Зазоряване

Т. 4. Тъй рече Заратустра

Т. 5. Отвъд доброто и злото

Т. 6. Случаян Вагнер

46. Унамуно, Мигел де. Детството на Дон Кихот и други есета / Състав., предг., встъп. студия, науч. ред Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 2002. – 384 с.
47. Бердяев, Николай. Съчинения : В 6 т. / [Състав.], общ. ред. Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 2002–

Т. 1. Философия на свободата. – 752 с.

48. Шестов, Лев. Съчинения : В 4 това / Под общ. ред. на Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 20046–
49. Соловьов, Владимир. Съчинения : В 5 т. / Под общ. ред. на Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 2006–

Т. 1 Кризата на западната философия. – 808 с.

50. Шопенхауер, Артур. Съчинения : В 4 т. / Състав., обща ред., встъп. студия Исак Паси.  – София : Зах. Стоянов, 2008–
51. Киркегор, Сьорен. Съчинения : В 4 т. / Състав., ред. Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 2008–
52. Ницше, Фридрих. Съчинения : В 6 т. / Състав., ред. Исак Паси. ; 2 изд.– София : Зах. Стоянов, 2013-
 

Поредица „Шедьоври“, Изд. „Захарий Стоянов“

 

53. Бокачо, Джовани. Декамерон / Втъп. судия Енциклопедия на ренесансовата личност от Исак Паси ; [4 изд.] – София : Зах. Стоянов, 2003. – 863 с.
54. Хайне, Хайнрих. Пътни картини / [Състав.], предг. встъп. студ. И  науч ред Исак Паси. – София : Зах. Стоянов, 2005.           – 564 с.
55. Ман, Томас. За себе си и за другите / Предг., встъп. студия, състав, Исак Паси. София : Зах. Стоянов, 2006. – 542 с.
 

Серия „Размисли“,  Изд. „Народна култура“

 

56. Ман, Томас. Йосиф и неговите братя : [Тетралогия] [Кн. 1-] / [С предг. от Исак Паси]. – София : Народна култура, 1984-.
57. Лихтенберг, Георг. Афоризми / [С предг. от Исак Паси]. – София : Нар. култура, 1986.  – 327 с.
58. Вовнарг, Люк. Размисли и максими / С предг. от Исак Паси. – София : Нар. култура, 1986.  – 152 с.
59. Шамфор, Себастен Рок. Максими и мисли, характери и анекдоти / [С предг. от Исак Паси]. – София : Нар. култура, 1986.  – 336 с.
60. Вовнарг, Люк. Размисли и максими / [С предг. от Исак Паси]. – София : Народна култура, 1986. – 152 с.
61. Киркегор, Сьорен. Избрани произведения : В 2 т. / Встъп. студия, състав. Исак Паси. – София : Нар. култура, 1991.
 

2.    Други издателства

 

62. Волтер, Франсоа. Философски речник / Науч. ред. [с предг.] Исак Паси. – Варна : Г. Бакалов, 1982. – 392 с.
63. Ницше, Фридрих. Тъй рече Заратустра : Книга за всички и никого / Всъп. студия Исак Паси. – София : Христо Ботев, 1990. – 368 с.
Advertisements